INNSPILL til Harstad kommunestyre 27.mai 2010.

 

Helse Nord har nylig hatt et strategidokument ”Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010 – 2020” ute på høring. Det var en egen arbeidsgruppe ledet av Oddvar Larsen som la frem denne rapporten i november 2009.

 

Støtteforeninga for Harstad Sykehus hadde et godt samarbeid med Harstad kommune og ordføreren da vi arrangerte åpent høringsmøte 1.februar i år. På dette møtet forholdt vi oss til rapporten og de planer som kom frem her. Både kommunen og Støtteforeninga nyttet anledningen til å gi uttalelse til disse planene som var lagt frem i prosessen.

 

Det kan virke som dette strategidokumentet nå er lagt bort. For til førstkommende møte i styret til UNN, foreslåes en ny strategi. Det skal satses 1 mrd til ny A-fløy i Tromsø som skal effektivisere operasjoner. UNN har fått Sintef til å lage et hovedfunksjonsprogram der Sykehotell og dagsenger vitner om at kirurgisk behandling skal gjøres i Tromsø mens etterbehandling kan skje ved lokalsykehus i vårt område eller i kommunene.

 

Vi har altså fått nye planer utarbeidet av UNN-ledelsen uavhengig av det dokumentet som har vært sendt ut på høring. Det ser ut til at UNN ønsker å gjennomføre Samhandlingsreformen ved å overlate oppfølgingstjenester til kommunene. Vi ser for oss at Harstad kommune vil få et meransvar for spesielt eldre pasienter som UNN her forsøker å holde utenfor etterbehandling i spesialisthelsetjenesten.

 

Som Støtteforening i Harstad, er vi engstelig for en slik ensidig satsing på sykehuset i Tromsø og ser for oss at fagfolk vil trekkes dit på bekostning av rekruttering til lokalsykehusene i Narvik og Harstad. Det vil først og fremst ramme akuttfunksjonene ved disse lokalsykehusene.

 

Vi ser og at Helse Nord på sitt førstkommende styremøte, den 31. mai, lanserer en tredeling av sykehusene. Narvik graderes som lokalsykehus med lavest intensivnivå, Harstad får status som Traumesykehus og UNN Tromsø vil forbli et fullverdig sykehus. Å få status som Traumesykehus vil langt på veg bare innebære å stabilisere pasienter for transport til Tromsø. Vi er ikke ubetinga begeistra for at Harstad sykehus skal være 1. av 5 sykehus i landsdelen som skal få behandle hardt skadde pasienter.

 

Tvert om ser vi ei ny tegning på sykehusstrategi som ikke har vært debattert i det offentlige rom. I høringsrunden protesterte vi kraftig mot at bare et sykehus i hvert foretak skulle ha ansvaret for ortopedisk kirurgi. Vi ser at den innvendingen ikke er tatt hensyn til, men at en nå går videre med planer om sentralisering av kirurgiske oppgaver.

 

I den senere tid har vi fått overraskende problemer med transport av pasienter luftvegen. Askeskyene fra Island var illustrerende for dette. Mer vanlig er store problemer med transport pga årstid og klima. Vegene har nå på vårparten vist at til og med landevegstransport av pasienter kan være problematisk. I fremtidsplaner må vi ta høyde for at klimaet blir verre pga global oppvarming.

 

De drastiske forslag til vedtak som både UNN-ledelsen og Helse Nord nå fremmer, bør få en politisk behandling før vedtak fattes av foretaksstyrene. Støtteforeninga ber derfor Harstad kommunestyre om å kreve en offentlig debatt før vedtak fattes. Sintef-rapporten bør sendes på høring til Harstad kommune før en bygger videre på denne. Støtteforeninga ønsker å få kommunestyret med å  arbeide for at Harstad Sykehus skal være et fullverdig lokalsykehus med alle akuttfunksjoner m.m.