Interpellasjon

 

Ved UNN Tromsø har man vedtatt å bygge et nytt pasienthotell. Dette vil kun dekke behovet i Tromsø samt øke operasjonskapasiteten ved sykehuset der.


Disse planene vil få betydning for sykehuset i Harstad fordi behovet for kirurger og annet operasjonspersonell i Tromsø vil øke. Det er i dag en betydelig utfordring å rekruttere slik kompetanse til sykehusene i nord, og kan bety at lokalsykehuset i Harstad tappes for ressurser.

Konsekvensen vil bli en ytterligere sentralisering av sykehusfunksjonene i Troms. Pasienter som opereres i Tromsø skal enten sendes tilbake til sine lokalsykehus eller innlosjeres på pasienthotellet. Siden sykehusene styres etter en innsatsfinansiert modell vil Tromsø få økte inntekter- men lokalsykehusene kan risikere økte utgifter.

 

Det ser heller ikke ut til å ha tatt høyde for Sintef sine tall som viser at antall eldre vil øke i hele virkefeltet til UNN. Det betyr at primærhelsetjenesten må overta behandlingen av disse pasientene som i dag behandles av spesialisthelsetjenesten. All erfaring tilsier at antall liggedøgn øker betydeling etter 70 års alder, og vi vet at antall eldre over 70 år vil øke med 100 % i perioden frem til 2030. Satsing på spesialisthelsetjenesten burde fokusere på dette og sørge for å ruste opp lokalsykehusene istedenfor å redusere antall døgnplasser.

 

Harstad kommune skal arrangere ”vi tar eldrebølgen” og har også et motto om å være attraktiv hele livet. 

 

Hvordan rimer denne satsingen med UNN sine planer om økt styrking av sykehuset i Tromsø?

 

Har kommunen vært i dialog med UNN om betydningen og konsekvensene for kommunen dersom denne satsingen gjennomføres?

 

Synnøve Søndergaard

AP