Protokoll fra Årsmøtet 2010 for Støtteforeninga for Harstad Sykehus

 

Leder Jorunn Sande Karlsen åpna årsmøtet kl. 19.05. Tilstede var 8 stk, hvorav 5 fra styret.

 

Dagsorden: Vanlige årsmøtesaker.

 

Sak 1: Konstituering. - Innkallinga ble godkjent.

- Valg av møteleder ble Jorunn Sande Karlsen

- Valg av referent ble Frode Bygdnes

- Valgt til å skrive under på protokollen ble

   Noralv Gabrielsen og Randi Nilsen

 

Sak 2: Årsberetning.  Lederen la frem årsberetningen og leste denne opp.

            Per Lien roste sekretæren for arbeidet med Høringsmøtet med Helse Nord.

            Årsmøtet spurte om hva som hadde blitt gjort for å rekruttere flere medlemmer.

 

Sak 3:  Regnskap.        Kasserer orienterte om at regnskapet var gjort ferdig, men med en inkurie var nå regnskapet hos revisor og kunne derfor ikke legges frem til godkjenning. Årsmøtet fikk orientering om beholdningen pr 31.12.2009 og vedtok følgende:

            Årsmøtet godkjenner at regnskapet taes opp og godkjennes på førstkommende medlemsmøte.

 

Sak 4: Budsjett og arbeidsplan.  Årsmøtet ble orientert om styrets planer for 2010. Kostnadene skal ikke overskride inntektene, aktiviteten vil derfor gjenspeile medlemstilgangen. Budsjett taes op på førstkommende medlemsmøte.

            Støtteforeninga vil forsøke å delta på følgende:

-         Temamøte for KS om Samhandlingsreformen i Tromsø 25. og 26. mai

-         Brukerkonferanse til Helse Nord i Bodø 28. og 29. april

-         Folkeaksjonen for lokalsykehusene sin landssamling i Oslo bl.a. til høsten.

Noralv Gabrielsen la frem en orientering om Psykiatrisenterets utvikling og situasjon i dag. Dette bør bli en del av Støtteforeningens arbeidsplan. Støtteforeninga forsøker å gå i allianse med kommunen, eventuelt at Støtteforeninga får til et møte med Tor Ingebrigtsen, direktøren.

Parkeringsproblemer for pasienter ble og tatt opp og diskutert. De som innkalles bør få med gratis parkeringslapp.

 

Sak 5: Innkomne forslag. Styret la frem følgende forslag:         

Støtteerklæring fra Harstad

Støtteerklæring fra Årsmøtet for Støtteforeninga for Harstad Sykehus

Styret i Oslo Universitetssykehus har vedtatt å legge ned Aker sykehus i Oslo. Dette sykehuset er et lokalsykehus for Groruddalen og den østlige del av Oslo. Sykehuset er kjent for å være veldrevet og et godt sykehus for befolkningen. I tillegg går det også i økonomisk balanse.

Vi ser nå at vi er inne i en ny sentraliseringsbølge med bl.a. forsøk på nedleggelse av Aker sykehus og forslag om å gjøre sykehusene i Lærdal og Nordfjordeid til distriktsmedisinske senter.

            Støtteforeninga for Harstad sykehus støtter kampen som folk fører for å forsvare sykehusene sine. Derfor er vi glad for at demonstrasjonen i Oslo den 23.mars, er utvidet til også å gjelde lokalsykehus som er truet i andre deler av landet.

            Vi vil minne regjeringen om sin egen Soria Moria-erklæring: at ingen lokalsykehus skal legges med, og at det skal være nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Årsmøtet til Støtteforeningen for Harstad sykehus vil uttrykke sin fulle støtte til demonstrasjonen i Oslo i dag og understreke at lokalsykehusforkjempere fra hele landet står samlet i denne kampen.

 

Støtteuttalelsen ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 6:  Valg. Sigrid Furu Berg la frem forslaget fra Valgkomiteen. Leder Jorunn Sande Karlsen velges inn i styret for 2 år, og gjenvelges som leder for 1. år. Som nytt styremedlem for Randi Saue Stabursvik, ble Synnøve Søndergård foreslått. Og Per Lien ble foreslått gjenvalgt for 1. år. Resten av styret var ikke på valg.

Som revisor ble Ole-Stig Eidissen foreslått gjenvalgt for et år.

I valgkomiteen ble Randi S Stabursvik foreslått inn i stedet for Anne Vik som var på valg.

            Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Møtet hevet kl. 20.05.

Ref:  Frode Bygdnes

Protokollunderskrivere: Randi Nilsen /s og Noralv Gabrielsen  /s