Referat

fra styremøte den 18.mai 2010 kl .19.00

i Støtteforeninga for Harstad Sykehus.

 

Tilstede: Hugo Ingebrigtsen, Per Lien, Frode Bygdnes og Synnøve Søndergaard.

Jorunn S. Kalsen hadde meldt forfall pga dødsfall for hennes mann og Gunnhill Andreassen var forhindret pga bil på verksted.

 

I samråd med leder og nestleder, ble en enig om at møtet likevel kunne avvikles om så med redusert saksliste. Det vil si at arbeidsplaner og prioritering av oppgaver, utsettes.

 

Sak 1: Konstituering.

Synnøve og Per så ikke muligheter for å ta på seg kassererjobben. Hugo var villig til å ta dette vervet. Hugo Ingebrigtsen ble enstemmig valgt som økonomiansvarlig.

Det ble fremmet forslag på gjenvalg av nestleder og sekretær. Dette ble og enstemmig bifalt.

 

Sak 2: UNN-konferansen 25. og 26.mai.

Leder Jorunn Sande Karlsen er påmeldt på konferansen til UNN om Samhandlingsreformen. Støtteforeninga bør stille med en annen person nå da hun er forhindret. Styret håper at nestleder Gunnhill kan stille for Støtteforeninga. Ingen andre i styret har muligheter til å stille.

 

Sak 3: Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

Samlinga i april ble avlyst pga askeskyene. Det er nå bestemt at ny samling vil være den 19. og 20. juni i Oslo. Vi vil komme tilbake til påmelding ved neste styremøte. Styremedlemmene oppfordres til å sette av den helga.

 

Sak 4: FFO:

FFO har invitert Støtteforeninga til sitt møte den 3.juni. Vi vil komme tilbake til hvem som kan stille her.

Per Lien har vært hos FFO sitt møte og orientert om Støtteforeninga. Her tok han og opp ideen om fellesmøte om Harstad Sykehus. Det var interesse for et slikt fellesmøte, gjerne sammen med enda flere som Sanitetskvinnene m.fl. Et slikt fellesmøte skal da belyse den nedbyggginga som pågår ved sykehuset vårt.

 

Sak 5: UNN-planer:

Vi er blitt tipset om storsatsing på ny A-fløy ved UNN i Tromsø. Denne vil støvsuge fagfolkene fra lokalsykehusene til Tromsø. Videre vil disse planene om økt operasjonskapasitet kunne påføre primærhelsetjenesten stort ekstraoppgave med rehabilitering. For Støtteforeninga er det viktig å få reist debatt om slike planer før styremøtet vedtar dem på sitt styremøte 1.juni.

-         Synnøve vurderer å reise interpellasjon i kommunestyret til førstkommende møte. Frode hjelper til med stikkord som må være hos Synnøve i løpet av førstkommende torsdag.

-         Støtteforeninga ved Frode og Gunnhill vurderer å stille til kommunestyrets åpne spørretime om samme sak.

-         Støtteforeninga ved Frode og Gunnhill prøver å lage leserinnlegg snarest mulig.

-         Når sakspapirene er offentlig, må styret kontakte rep. I UNN styret, Hanne C.S. Iversen.

 

Sak 6: Nytt styremøte:

Vi vil forsøke å holde nytt styremøte dagen etter UNN-styremøtet, dvs nytt styremøte for Støtteforeninga blir da onsdag den 2.juni kl. 19.00 på LHL-stua.

 

Møtet hevet kl. 19.50

Ref. Frode Bygdnes