UNN sin Tromsø-satsing

 

Styret ved Universitetssykehuset vedtok nytt pasienthotell på møte 6. mai, sak 24. I samme vedtak bandt styret seg til hovedfunksjonsprogram (HFP). Det er et program som betyr milliardsatsing i utbygging i Tromsø. Det skal bygges en A-fløy for å dekke arealbehov og øke operasjonskapasiteten ved UNN Tromsø.  Planene vil få konsekvenser for sykehusene i Harstad og Narvik, først og fremst fordi lokalsykehusene vil bli støvsugd for kirurger og annet operasjonspersonell.

 

Vedtak om en slik sentralisering, vil bli gjort på førstkommende styremøte i UNN, den 1.juni. Typisk er at en slik flytteplan for funksjoner ikke lenger blir diskutert i det offentlige rom før vedtak fattes. Det er laget et prosjekt av Sintef, ei utredning som er så omfattende og detaljert at det vanskelig lar seg gjennomgå av lekfolk. Selv styremedlemmer i UNN vil ha problemer med å gå i detaljer for disse planene som vil være førende for UNN sine prioriteringer i lang tid fremover. Vi vil kanskje ha 3 dager på oss til å kunne se om styret virkelig får hele den komplekse saken eller om styret bare får seg forelagt bruddstykker av disse planene. Det trengs kvalitetssikring av de foreslåtte omprioriteringer før vedtak fattes. Saka bør utsettes til vi har hatt en offentlig debatt om helseforetakets planer fremover til 2030.

 

A-fløya skal gi flere intensivplasser og øke kapasiteten for operasjoner. Det skal bli bedre flyt for operasjoner, så denne nye fløya skal ikke inneholde vanlige sengeposter. Pasienter som opereres i Tromsø, innlosjeres på sykehushotell eller sendes til lokalsykehusene i Narvik og Harstad. Med innsatsstyrt finansiering har en da oppnådd at Tromsø får betalinga og lokalsykehusene får utgiftene.

 

Det ser og ut til at planen skal holde store pasientgrupper utenfor behandling i spesialisthelsetjenesten. Ved operasjon i Tromsø skal dem sendes fortest mulig heim til primærhelsetjenesten for rehabilitering og videre behandling. Vi kan ikke se at UNN har innledet dialog med primærhelsetjenesten om en slik strategi. Er det dette UNN skal møte primærhelsetjenesten med i den fremtidige Samhandlingsreformen? Det er kritikkverdig om UNN-styret gjør vedtak om planen før dialog med kommunene er gjennomført.

 

Av planen fremkommer det at det er mye den eldre befolkningen som hovedfunksjonsprogrammet HFP vil møte. Mange av disse pasientene har behov for indremedisinske tjenester av spesialisthelsetjenesten med påfølgende lengre sykehusopphold. For disse vil det ikke bli plass for i de nye planene til UNN. Det er kommunene som må ta over pasientene som i dag behandles av spesialisthelsetjenesten. Denne omleggingen av helsevesenet krever en offentlig politisk debatt før vedtak fattes.

 

Støtteforeninga for Harstad Sykehus ber UNN-styret om å utsette behandlingen av HFP og sørge for at dokumentene fra for eksempel Sintef sendes ut på høring før vedtak fattes. Vi har nylig hatt en høring om lokalsykehusstrategien 2010 til 2020 til Helse Nord. Her var slike planer fraværende og derfor føler vi at vi langt på veg har diskutert og uttalt oss til planer som UNN-ledelsen ikke har tenkt å forholde seg til.

 

Støtteforeninga for Harstad sykehus

v/ Frode Bygdnes, sekretær