Velkommen til
Støtteforeninga for Harstad Sykehus

****************************************************************************************************************

Organisasjonsnummer: 913 005 635 E-post: post@sykehusvennene.no
* Kontakt * Medlemskap* Uttalelser * Dokumenter * Vedtekter * Logo * Bentes blogg * Alternativ til helsereforetaksmodellen *

****************************************************************************************************************

Høringsuttalelser

Høringsfristen for innnspill til Helse Nord gikk ut 25. april. Støtteforeninegne for sykehusene i Harstad, Narvik, Lofoten og Vesterålen har laget en felles høringsuttalelse som du kan laste ned her . Hver av støtteforeningene har også sendt inn egen uttalelse. Støtteforeninga for Harstad sykehus har sendt inn dette innspillet vedtatt på styremøte den 24.april. Det er kommet inn mer enn 100 høringsuttalelser. Så det er tvilsomt at styrerepresentantene rekker å lese gjennom alle. Så da blir det spørsmål om hva administrasjonen slipper igjennom i sakspapirene de utarbeider. Derfor må vi holde oppe et viss trykk i denne saka fram til styremøtet til Helse Nord som er den 19. juni.
Den som vil lese gjennom alle høringsinnspillene finner dem på Helse Nord sin nettside .



Dialog og strategisamling


Lederne for de fire støttegruppene: Ørjan Barstrand - Narvik, Ingvill Hovlund - Vesterålen, Viktor Johnsen - Harstad og Are Johansen - Lofoten.
Støtteforeninga for Harstad sykehus inviterte støtteforeningene for sykehusene i Harstad, Narvik, Lofoten og Vesterålen (HANALOVE) til nytt møte på Tjeldsundkroa lørdag den 6. april 2024. Det var en stram dagsorden med gode innledninger og debatter. Strategimøtet fokuserte på viktigheta av å ha tilgang på psykisk helsetilbud i nærmiljøet. I tillegg utarbeidet gruppa fram en felles plattform for våre fire støttegrupper og ble enig om å fortsette det vellykkede samarbeidet som vi mener har ført til at helseministerens snudde om nedleggelse av akuttfunksjonene ved lokalsykehusene.Vi ser det likevel som nødvendig å opprettholde stor beredskap i den omstillinga som for tiden foregår i Helse Nord. Vi må kjempe for fullverdige lokalsykehus med både akutt-, føde-, psykiatri- og rehabiliterings-tilbud. I den pågående omstillingsprosessen må vi sikre at vi beholder breddekompetansen på loalsykehusene der den største behandlinga foregår i spesialisthelsetjenesten.Referat fra strategimøtet kan du lese her .


Før Årsmøtet fikk vi foredrag av Jan Arne Lund om beinskjørhet. Med alderen blir vår beinbygning mer skjør og risikoene for benbrudd øker. Norge har et av verdens høyeste forekomst av brudd som skyldes beinskjørhet. Brudd i lårhals, rygg eller underarm er det vanligste.
Beinskjørhet eller osteoporose er en risikotilstand som vi kan redusere med trening, mat og føre-var-tiltak. Det vil være lønnsomt for samfunnet å sjekke om eldre har beinskjørhet. Da kan forebygging settes inn. Men helsemyndighetene har ikke anbefalt generell utredning, enda det er gjort med gode resultater i Storbritannia. Etter foredraget avholdes Årsmøtet. Saksliste: 1) Konstituering, 2) Beretning, 3) Regnskap med revisorberetning, 4) Vedtaksaker og uttalelser, 5) Valg. Årsmøtepapirnee kan lastes ned Årsberetning 2023, Regnskap 2023 og budsjett 2024 og Protokoll fra Årsmøtet.
Kontingenten for Støtteforeninga:Medlemskap.

Fellesaksjon fra støtteforeningene for sykehusene i vår region



Aksjonen for støtteforeningene til Narvik, Gravdal, Stokmarknes og Harstad sykehus fikk møte statsminister Støre til en rask samtale morgenen kl. 09:40 den 19. januar. Vi påpekte at Helse Nord driver politikk og at regjeringa må ikke sette bort helsepolitikk til foretak. Vi fikk til svar at Helse Nord har vært på ville veger, men at regjeringa i alle tilfeller skal behandle de forslagene som kommer derfra.
Vi betrakter Støres svar som et bekreftelse på at Helse Nord sin innstilling nå er nullstilt. Nå blir det viktig å følge med hva Helse Nord gjør på sitt neste styremøte den 7. februar.
Bilder fra aksjonen fredagsmorgenen i minus 14 grader, kan du se her . Bildene er tatt av Merlene Johnsen. Og appellen vi holdt kan leses her .


Medlemsbrev nr. 2 2024


Aksjon 19. januar kl. 09:30 utafor Grand på kino-sida. Kravet er å møte statsministeren.

Nasjonal markering i Oslo



Sykehusaksjonister fra hele landet møter opp foran Stortinget den 18. januar kl. 13:00. Så blir det fakkeltog fra St. Olavsplass kl. 16:00 til Helse- og omsorgsdepartementet kl. 17:00. Kl. 19:00 blir det debatt på Litteraturhuset. Støtteforeninga for Harstad Sykehus har sluttet seg til aksjonen, men vi prioriterer å demonstrere mot statsministeren i Harstad.
Invitasjon til å delta på aksjonen kan du lese her .




Medlemsbrev november 2023


Støtteforeninga er aktiv i å møte Helse Nord sine planer om å bygge ned lokalsykehusene. Med dette medlemsbrevet gir vi et referat av dette arbeidet. Dere kan lese brevet her .




Stopp prosessen i Helse Nord
La oss beholde fullverdige lokalsykehus

Støtteforeninga for Harstad sykehus kommenterer Helse Nord sin prosess som nå er kjent gjennom Arbeidsgruppe 1. Uttalelsen som er sendt Helse Nord og avisene i regionen vår, kan du lese her .




Dialogmøte


Det ble et vellykket dialogmøte mellom aksjonsgruppene for Gravdal, Stokmarknes, Narvik og Harstad sykehus.Her finner du uttalelse fra dialogmøtet Vi står sammen for lokalsykehusene
Her finner du referat fra dialogmøtet .




Underskriftsaksjon


Her finner du underskriftsaksjonen


Delta på demonstrasjonen mot nedleggelse av døgnavdeling på SPHR Sør-Troms
lørdag 7. oktober på Torget i Harstad kl.12:00



Folkemøte på Sortland

Søndag 1.oktober.
Les her invitasjonen fra Sykehusets venner, Stokmarknes.
Opptaket fra Folkemøtet kan du se her


Samtalemøte 28.oktober 2023


Er lokalsykehusene tjent med innsamlingsaksjonene?


Innsamlingsaksjoner er et resultat av helseminister Kjerkol sin funksjonsmodell. Den går ut på at lokalsykehusene skal få oppgaver samtidig som de gir i fra seg andre oppgaver. Funksjonsmodellen står derfor i motsetning til dagens lokalsykehus med sin breddekompetanse. De fleste behandles ved lokalsykehus, ikke på spesialistsykehus. De fleste har et sammensatt sykdomsbilde. Det er derfor viktig å holde på breddekompetansen på lokalsykehusene. Ellers må pasientene ut på reise med de tilleggsbelastninger det er. Støtteforeninga for Harstad sykehus inviterer venner av lokalsykehusene i vårt område til samtale om strategi lørdag den 28. oktober på Tjeldsundkroa. Invitasjonen finner du her.

Innsamling til robotkirurgi
Konto: 4730.21.28045


Støtteforeninga støtter innsamlingsaksjonen og ber enkeltpersoner, lag, foreninger og bedrifter gi etter evne.



Årsmøtet 2023


Årsmøtet blir avholdt tirsdag den 21. mars kl. 19:00 på Kantina Harstad Rådhus. Innkalling til Årsmøtet.
Nå har helseministeren krevd dramatiske innsparingstiltak i Helse Nord. Samtidig har Helsepersonellkommisjonen kommet med sin rapport. Begge meldingene fokuserer på krise i bemanningssituasjonen ved lokalsykehusene. Vi må derfor forberede oss på redusert behandling, omorganisering og nye innsparinger.
Vi forsøker å få noen fagfolk til å gi sin kommentar på disse utfordringene på Årsmøtet. Du finner her: HELSEPERSONELLKOMMISJONENS RAPPORT.

Åpent temamøte psykiatri


Møte ble en suksess. Mange møtte, mange holdt engasjere innlegg og møtet varte i tre timer. Audun Eskeland innlede til debatt. Representanter fra sykehuset, fra politiet, fra Støtteforeninga og andre helseorganisasjoner stilte og deltok i debatten. Referat fra møtet.
Hvorfor Støtteforeninga tar opp temaet, kan du lese her.

Årsmøtet 2022


Årsmøtet for 2022 blir avholdt onsdag 23. mars kl. 19:00 på kantina Harstad rådhus.Vi vil ved starten av møtet få en orientering fra fagfolk på sykehuset.



Fellesmøte

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
ble avholdt 24.februar 2022

Du kan lese Støtteforeninga sin pressemelding og referat.




Årsmøtet ble avholdt den 1. juni 2021

I forkant av Årsmøtet holdt tidligere overlege Arve Kristiansen ved øyeavdelinga på sykehuset innleder om forskjellige øyesykdommer


Etter foredraget ble årsmøtet avviklet. Protokoll fra Årsmøtet 1.juni 2021 og Beretning fra 2020.



Krav om øyeopperasjoner får støtte fra Vesterålen:
fra bladet Vesterålen


Møtet utsatt til 2021 pga smittesituasjonen i Harstad: Les Harstad Tidende her


medlemsbrev
Årsmøtet planlegges lagt til medio april, dvs. litt etter påske. Forslagsfriter til årsmøtet blir da palmesøndag 28.mars. Styret vil prøve å ha temaet om øyesykdommer på årsmøtet. Vi vil forsøke å fokusere på hvilke behandling Harstad sykehus kan gjøre. Sted og tidspunkt kommer så snart det er klart.

Temamøte: Øyesykdommer




Styrk utdanningen av helsepersonell!

Vårt helsevesen er ikke selvhjulpen med fagpersoner. Fødeavdelingen ved lokalsykehuset i Harstad må holde sommerstengt hver sommer på grunn av ferieavvikling. Andre tjenester i Harstad Kommune har måttet hente fagfolk fra Sverige. I disse korona-tider er dette en heller dårlig løsning. Vi må styrke utdanningen av eget helsepersonell.
Argumentene for å sentralisere sykehus-funksjoner har ofte vært at det er vanskelig å få tak i fagfolk. Vansker med å rekruttere til sykehuset har vært et av de viktigste argumentene mot å utvikle funksjoner ved lokalsykehuset i Harstad.
Harstad Sykehus har vært og er et godt drevet sykehus som mange studenter i turnus ønsker å komme til i praksisperioden. Harstad Sykehus har fått et godt ry på seg som et allsidig, interessant og spennende sykehus å komme til for å avtjene turnusen. Hindringen har vært alt for få turnusplasser.
Styret i Støtteforeningen for Harstad Sykehus krever derfor at lokalsykehuset straks får 5. og 6. års legestudenter. Det må tilføres midler til å utvide studietilbudet for legestudentene i praksis og dette må komme lokalsykehuset i Harstad til gode. Å komme i turnus til et lokalsykehus, gir legestudentene en mer allsidig erfaring innen spesialisthelsetjenesten.
I tillegg er det et poeng at helsehuset som skal bygges ved sykehuset, vil være godkjent som turnusplass for spesialisthelsetjenesten. Det vil være en stimulans for opplæringsmiljøet at en kan få et helhetlig bilde av behandlingene ved et sykehus.
5. og 6. års legestudenter vil med lisens kunne arbeide selvstendig og være et viktig bidrag for drift av sykehuset også sommertid.

Harstad, 29.06.2020. Styret i Støtteforeningen for Harstad Sykehus

Årsmøtete 2020

Årsmøtet for 2020 var berammet til 18.mars, men pga corona-pandemien ble det forbud mot slike møter. Vi måtte derfor utsette årsmøtet, men ved hjelp fra kommunen klarte vi å avholde et årsmøte på Rådhuset med forhåndspåmelding fra medlemmene. Før årsmøtet ble satt, fikk vi orientering fra aksjonistene Flosand om ambulansebåten "Alden". Denne kampen har vi tro på kan vinnes. Vi må få like trygghetstiltak for øyriket som for resten av landet. Referat fra møtet kan du lese her. Protokollen og beretning ligger i mappa "Kontakt" som du finner ovenfor til venstre.

Medlemskontingenten kan betales inn på VIPPS 597920 eller på konto 4730.06.23812

Kontingenten for 2020 er kr. 100,- for enkeltmedlem, kr. 150,- for familie og kr. 250,- for foreninger. Vi blir å ha årsmøte og temamøte så fort som vi får tillatelse til å samle folk på møter igjen. Inntil videre må Støtteforeninga arbeide med å støtte de flinke helsearbeiderne og hjelpe dem med bedre beredskap, verneutstyr og lokaler. Denne korona-pandemien har virkelig satt fokus på viktigheten av et lokalsykehus som har god kapasitet og høy beredskap. Støtteforeninga vil følge nøye med på erfaringene pandemien gir oss. Vi trenger å bygge ut sykehuset.

Årsmøte i Støtteforeninga for Harstad Sykehus

avholdes den 9.juni kl. 19:00 på Rådhuset.


Vi har fått bruke rådhusets kantine til å ha møte etter de gjeldende forskrifter som er fra Folkehelseinstituttet. Det betyr at vi ikke kan ha møtet med fler enn 50, og helst enda færre. Siden vi ikke har brukt å være så mange på årsmøtet tidligere år, syns vi det er viktig at vi nytter anledningen med å få avviklet et årsmøte. Denne gangen tenker vi at vi ikke skal ha tema som trekker mange folk.


Styret har hatt en ringerunde for å samle inn e-postadresser til medlemmene. Dersom du er medlem og ikke har fått e-post, så ber vi om at du sender den til bygdnes@online.no Det blir viktigere og viktigere å kommunisere direkte med medlemmene, både på e-post, sms og sosiale medier. Vi ber derfor at medlemmene også er aktive på facebooksida "Støttegruppe for Harstad Sykehus". I disse dager når vi ikke kan ha fysiske møter, bør vi kunne bruke den teknologien som er for å kunne arbeide videre.
Og så vil vi minne om kontingenten for 2020 som kan betales inn på konto: 4730.06.23812. Det er bare kr.100,- for enkeltmedlemmene, og kr.150 for familier.





Tema: Ambulansetjenesten
Vi hadde tenkt å ha tema om ambulansen før vi setter årsmøtet. Da vi nå har begrensning på antall folk som kan komme, blir det kun en kort orientering til årsmøte fra engasjerte medlemmer. Les om ambulanseseksjon 7.

Kjøreplanen for årsmøtet 2020 blir:
1) Åpning og konstituering
2) Beretning 2019
3) Regnskap 2019
4) Budsjett 2020
5) Uttalelser/vedtak
6)Valg.

Takker

Støtteforeninga for Harstad Sykehus takker for pengene som er kommet inn til innsamlingsaksjonen for 3-D kamera til sykehuset vårt. Det kom inn kr. 91.700,-. Disse pengene medførte at vi fikk 3 D Laparoskopi-utstyret fullfinansiert av T. Mohn. Innsamlingsaksjonen til dette formålet er derfor avsluttet. Utstyret er kommet på plass. Styret i Støtteforeninga vil ha en befaring for å se på utstyret i februar. Da vil vi lage en liten reportasje fra sykehuset.




INNSAMLINGSAKSJON for 3-D KAMERA

Det er kommet inn 1,55mill til dette utstyret slik at UNN Harstad kan beholde det 3-D kameraet de har hatt på lån. På kontoen er det kommet inn 77-tusen kroner. Støtteforeninga ønsker å fortsette innsamlinga til vi når kr. 200.000,- for å gjøre utstyret komplett. Det trengs minst en skjerm til for at flere i teamet kan se. Det trengs 3-d-briller og annet tilleggsutstyr. Vi håper å nå målet vårt før sommeren.

Oppslag i Harstad Tidende:Milliongave til sykehuset.
Vårt sykehus i Harstad trenger 3D LAPAROSKOPI. Det er et kamera for dybdesyn ved kikkhulloperasjoner. Dette utstyret vil være til pasientenes beste fordi det vil redusere risikoen for komplikasjoner og gjøre inngrepet minst mulig. Dette er et viktig redskap for vårt lokalsykehus.

UNN Harstad har dette utstyret til låns fra leverandøren og må levere det tilbake i løpet av mars måned om de ikke kjøper det. Men UNN-styret sier at de ikke har budsjett til å kjøpe kameraet til 1,5 million. Vårt lokalsykehus trenger utstyr. Det er behovet som bør vektlegges, ikke at UNN har brukt 25 millioner til hver robot i Tromsø, og dermed brukt opp utstyrsbudsjettet.

UNN Harstad er et godt veldrevet sykehus med stor bredde, dyktig kompetanse og god kapasitet. Sykehuset har flere spesialfunksjoner som med fordel kan utvikles. Nisje-oppgavene som nyrekirurgi, bukveggskirurgi m.m. er avhengig av godt utstyr. Harstad sykehus er i dag et godt eksempel på at avansert kirurgi kan drives ved et lokalsykehus. Sykehuset vårt har mange operasjoner uten alvorlige komplikasjoner. Godt utstyr er en betingelse for gode resultater og for å kunne beholde og rekruttere dyktige fagfolk. Befolkninga må være på hugget for å forsvare et godt kirurgi-tilbud i landsdelens tettest befolkede område.

Støtteforeningen for Harstad Sykehus ønsker å starte en kronerulling for å få beholde det viktige 3D-kameraet. Foreningen utfordrer bedrifter og enkeltpersoner til å gi et bidrag. Dess mer vi klarer å samle inn, dess vanskeligere blir det for UNN-styret å si nei til kjøp av dette utstyret. Ut fra formålsparagrafen til Støtteforeninga, vil Årsmøtet bevilge kr. 75.000, - til formålet. Vi har opprettet konto i Sparebanken 68 grader nord,
kontonr: stoppet nå da innsamlinga er over. .


Årsmøtet i Støtteforeninga for Harstad Sykehus

tirsdag 19. mars på Auditoriet UNN Harstad.


Vi starter med anestesioverlege Rolf Arne Iversen som holdt et interessant og fyldig orientering om et veldrevet og godt lokalsykehus.

Støtteforeninga ble oppdatert på akuttfunksjonene og på nisjeoperasjoner UNN Harstad lykkes med. Anders Nordgård var bedt om å orientere om sykehusets kirurgi og behovet for 3D-kamera ved kikkhulloperasjoner. Han forklarte sykehusets behov for 3-D laparoskopi for å gjøre kirurgien tryggere, bedre og enklere.
Etter foredragene ble årsmøtet avholdt. Viktor Johnsen, Kvæfjord ble valgt til ny leder. Beretning og protokoll ligger på sida Kontakt.




Bevar ambulansebåten for øyene rundt Harstad Sykehus.
Les uttalelse fra Styremøtet til Støtteforeninga 24/9 2018.



Ambulansehelikoptrene må forbli stasjonert i UNN sitt området.
Les uttalelsen fra Støtteforeninga for Harstad sykehus, her.




Det var et godt besøkt møte som diskuterte Rehab-avdelinga på Harstad sykehus torsdag den 19. april. Møtet diskuterte og kom frem med mange gode momenter for å beholde avdelinga. Oppsumering av debatten er her.
Siden 1995 har det blitt gitt tilbud til pasienter ved Harstad og Narvik med behov for sykehusbasert rehabilitering som ble opprettet av fremsynte aktører. Nå rasler UNN med sablene og vil ta fra oss 4 senger, og 25 % av stillingene ved avdelingen. Dette vil ramme pasientene i vårt område som dermed blir pålagt unødig reise for behandling. Dette kan vi ikke bare godta.
Dette er "Tromsøsuget" som skal frata oss senger og betjening ved en velfungerende rehabiliteringsavdeling ved sykehuset vårt fordi de har bygd for stor A-fløy i Tromsø. Vi sloss for å bevare både senger og stillinger. Protestene fra Harstad kommunestyre og Sør-Troms regionråd.



Årsmøte 2018



Styret i Støtteforeninga. På bildet da Hans Viktor Øye i Harstad Tidende tok bildet:
Fra venstre Per Lien, Rolf Bendiksen, Margaret Bakken, Ninni T. Korsmo, Frode Bygdnes og Viktor Johnsen.
I tillegg ble Hugo Ingebrigtsen og Håkon Brox valgt inn i styret for 2018.
HT-oppslag


Årsmøtet ble avholdt tirsdag den 20. mars på auditoriet Harstad sykehus. Sakslista var vanlige årsmøtesaker og sakspapirene følger: Beretning 2017 og Regnskapet.
Årsmøtet vedtok også enstemmig denne uttalelsen om folkevalgt styring av helseforetakene. Her følger protokollen fra Årsmøtet.
Kontingenten for 2018 kan du betale med denne giroen.




15 personer møtte opp til foredraget etter årsmøtet. Foto: Merlene Johnsen





Støtteforeninga for Harstad Sykehus har vedtatt følgende uttalelse om Rehabiliteringsavdelinga ved Harstad Sykehus.
og sommerstengt fødeavdeling




ÅRSMØTET 2017


ble avholdt onsdag 22. mars på Harstad sykehus, Auditoriet



Foto: Merlene.

Leder av Støtteforeninga, Håkon Brox, ønsket velkommen med et foredrag om hvor viktig Støtteforeningene er både for Harstad og andre lokalsykehus. Vi ønsker å arbeide for allianser både med andre Støtteforeninger, Aksjonskomiteer og med Brukerorganisasjonene. Vi er et viktig supplement for dagens og morgendagens pasienter. Brox satte vår forening inn i en nasjonal sammenheng før han konstituerte Årsmøtet. Her er beretning for 2016 og protokollen for Årsmøtetforhandlinegne. Årsmøtet gjenvalgte Håkon Brox som leder. Ninni Korsmo ble valgt som nestleder. Gunnhill Andreassen som har vært med siden starten i 2004, gikk ut av styret etter eget ønske. Inn i styret kom Rolf Bendiksen. De andre styremedlemmene som var på valg, ble gjenvalgt.

Uttalelse om rehaben Harstad Sykehus


Støtteforeninga for Harstad Sykehus protesterer på at rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad planlegges redusert med 1/3. Denne spesialiserte rehabiliteringsavdelinga ved vårt sykehus består i dag av 13 senger. De ti siste årene har vist at det er behov for denne avdelinga i den størrelse og kapasitet som den nå har. Denne avdelinga trengs for det området den i dag betjener. Avdelinga har god rekrutering av fagfolk. Pasienter melder om stor tilfredshet med ei velfungerende og nødvendig avdeling.

Forslaget fra UNN om å flytte 1/3-del av avdelinga til Tromsø fra og med 2018, kan vi ikke finne oss i. Dette er en utvikling for å bygge opp UNN Tromsø på bekostning av vårt lokalsykehus. Slik sentralisering vil ramme pasienter i vårt område som dermed vil bli pålagt unødig reise for behandling. Konsekvensen kan fort bli færre behandlinger for spesialisert rehabilitering. Det vil føre til dårligere langtidsresultat, høyere hjelpebehov og dermed dårligere livskvalitet for pasienter med behov for denne spesialiserte rehabiliteringen.

Årsmøtet oppfordret kommunene som UNN Harstad betjener om å komme med liknende uttalelser som Støtteforeninga og Harstad kommune nå har gjort.


Årsmøtet 2016

ble avholdt torsdag 31. mars 2016, på auditoriet Harstad Sykehus

Det var et samstemt årsmøte som Håkon Brox ledet. Årsmøtet diskuterte beretning for 2015 og var enig om at arbeidet foreninga gjør, er nødvendig og viktig. Beretning ble enstemmig vedtatt. Regnskapet viste et pent overskudd, men det er viktig at vi har penger på bok for eventuelle nødvendige aksjoner og fakkeltog. Årsmøtet gjorde og uttalelser om lokal ledelse og om åpen fødeavdeling. Leder Håkon Brox ble gjenvalgt. Ny i styret er nå Nini Korsmo. Nå er også Protokollen ferdig og godkjent av protokollunderskriverne.
Hvorfor ei Støtteforening for Harstad Sykehus ?


Forsvar lokalsykehusene

Nasjonal helse- og sykehusplan 2016 – 2019 (St.meld.11) ble nylig lagt frem av helseminister Bent Høie. Stortinget vil behandle denne stortingsmeldinga til våren.

Støtteforeninga for Harstad Sykehus er lettet over at akuttkirurgien ved vårt sykehus vil bestå. Geografi, uvær, dårlig ambulanseberedskap og stengte bruer og veger, er viktige argumenter for at vi trenger akuttfunksjoner ved vårt sykehus. Støtteforeninga for Harstad Sykehus ser at disse argumentene gjelder også for alle lokalsykehus i distriktene, også Narvik. Tjeldsundbrua stenges begge veger.

Støtteforeninga for Harstad Sykehus vil derfor signalisere at dette ikke er en regional kamp om plassering av akuttfunksjonene i Hålogaland, vi trenger alle sykehusene. Vi vil og advare mot å få en debatt om plassering av akuttfunksjonene som avsporer en grundig debatt rundt St.meld 11.

Meldinga legger opp til både sentralisering, spesialisering og tildels privatisering av helsetjenestene. Helseministerens plan kan svekke prinsippet om en likeverdig desentralisert offentlig velferd. Planen bærer preg av at helsebyråkrater og de sentrale fagmiljøene har fått satt premissene. Debatten frem til Stortingsbehandlinga må bli prega av at fagmiljøet ved lokalsykehusene og primærhelsetjenesten i distriktene blir synliggjort.

I Norge har vi en sykehusstruktur der de store mammut-sykehusene er unntaket, ikke målet. Det er viktig å påpeke at den struktur vi har med mange små og lett tilgjengelige lokalsykehus i dette landet, er ønskelig og at planen bør gå ut på hvordan styrke og rekruttere til disse. Strategien for politikerne må bli at det heller er spesialistlegene som skal reise ut til lokalsykehusene enn at det skal være pasientene som reiser. Lokalsykehusene må styrkes, ikke bygges ned. De fleste sykehus er lokalsykehus som skaper en viktig trygghet i sitt lokalsamfunn. Akutt og traumebehandling må styrkes nærmere pasientene. Det er etisk uforsvarlig å bruke sykehusene for å få folk til å flytte til storbyene.

Stortingsmeldinga signaliserer for mye på kostnader i stedet for erfaringer, behov, geografi og klima. Stortinget må vedta at vi skal ha en desentralisert og god velferd i hele landet.

Støtteforeninga for Harstad Sykehus.




Takk for støtte til vårt frivillige arbeid for allmennheten.

Harstad Sparebank setter pris på frivillig arbeid. På onsdag 10. juni, delte banken ut kr. 500 000,- til frivillig organisasjoner og foreninger. For mottakerne er dette en inspirasjon til videre innsats for fellesskapet. Sparebanken er bevisst at de skal yte noe tilbake til lokalsamfunnet og da er det neppe noe bedre enn å stimulere til og legge til rette for det frivillige arbeidet. Dermed får denne halve millionen store positive ringvirkninger.

I år viste banken seg som en sann venn for lokalsykehuset vårt. Det største breddegavebeløpet gikk til Harstad Sykehus. Harstad Sanitetsforening har startet en aksjon for å samle inn penger til simulatortreningsapparater som gir sykehuslegene våre verdifull operasjonskompetanse med kikkhullskirurgi. Harstad Sparebank ga via Gausvik og Haukebø Sanitetsforening kr. 3.500,- til formålet. Det var nok penger til å finansiere en slik maskin. På tildelingsseansen fikk vi demonstrert bruken av en slik treningsboks. Med avanserte sukkerkliper kan de nå trene seg i å både sy og skjære innvendig uten å sprette opp buken til pasientene. Legene Rolf Arne Iversen og Hallvard Fjelltun viste sann glød og iver for å gjøre Harstad sykehus til et av de fremste lokalsykehusene som tar ny teknologi i bruk.


Overlege gynekologi Hallvard Fjelltun demonstrerer lapraskopi-simulator.


Støtteforeninga for Harstad Sykehus fikk og en gave på kr. 10 000,- til vårt arbeid for lokalsykehuset. Dette er en stor inspirasjon for å holde oppe kampen for å bevare og forbedre dagens sykehustilbud for befolkningen i regionen. Støtteforeninga har 250 enkeltmedlemmer, 16 lag og foreninger, men bare 1 bedrift. Andre støtteforeninger rundt om, har større oppslutning fra bedrifter enn vi i Harstad, helt til denne gaven fra Harstad Sparebank som tilsvarer kontingenten for 20 bedrifter.

Støtteforeninga for Harstad Sykehus vil takke Harstad Sparebank for denne gaven og kan love at det skal brukes i kampen for å støtte opp om vårt lokalsykehus, både for å forsvare de funksjonene vi har her og for å forbedre spesialisthelsetjenesten.

I det siste året har Støtteforeninga jobbet spesielt for å få en kreftekspert til vårt sykehus. Nå kan vi glede oss med at vi har fått en slik onkolog til Harstad Sykehus. I første omgang skal denne spesialisten pendle fra Tromsø til Harstad 2 dager i uka. Viser behovet seg å være større, vil dette øke. Målet vårt er at onkologen skal stasjoneres permanent ved vårt sykehus.

Årsmøte 2015

Støtteforeninga gjennomførte et vellykket årsmøte onsdag 18.mars på auditoriet, Harstad Sykehus.Årsmøtet ble effektivt ledet av Håkon Brox og styrets beretning ble vedtatt av årsmøtet uten merknader. Faktisk vektla årsmøtet at det har vært et aktivt år og at foreninga har en viktig funksjon, særlig vil det være behov for ei slik støttegruppe nå fremover. Kasserer la frem regnskapet med revisorberetning som også ble godkjent av årsmøtet. Også budsjettet for 2015 sluttet årsmøte seg til. Kontingenten ble uendret. For å øke inntekten bør vi heller rekruttere enn å øke kontingenten. Først og fremst ønsker vi mange medlemmer bak Støtteforeninga.
Årsmøtet vedtok også enstemmig en støtteuttalelse til Aksjonsgruppa for Narvik Sykehus. I år er det de som får stengt fødeavdelingen. Denne løsninga med å sikre fagfolk til Tromsø, kan ikke lokalsykehusene finne seg i. Harstad og Narvik bør stå sammen for å sikre et helårs tilbud for fødende kvinner.
Årsmøtet gjenvalgte styret som også fikk ros for arbeidet som var gjort.
Etter årsmøtet holdt dr. med Ragnhild Broderstad et glimrende foredrag om lindrende behandling. Hun vektla også behovet for å få en onkolog til Harstad sykehus. En slik kreftspesialist vil bli en viktig styrking av palliasjonsenheten ved sykehuset. Denne enheten har hatt et godt sammarbeid med sykehusets nærliggende kommuner. Støtteforeningen for Harstad Sykehus ser på dette faglige miljøet ved sykehuset som en god argumentasjon for å få en onkolog (kreftspesialist) til sykehuset.

ET VELLYKKA ARBEIDSMØTE

samla seg bak kravet for å få en kreftspesialist til Harstad Sykehus


Kreftforeninga og Støtteforeninga arrangerte høringsmøte om muligheter og strategi for å få en kreftspesialist til sykehuset vårt. Et 30-talls representanter fra støtteforeninga, brukerforeninger, politikere og ansatte som arbeider med kreft, hadde møtt frem. Møtet vektla særlig to grunner for å kreve en kreftspesialist til Harstad Sykehus. Reisene er en stor belastning for de syke og en kreftspesialist kan styrke det faglige miljøet rundt et velfungerende og godt lokalsykehus.Les referatet fra møtet.....

KRAV OM KREFTSPESIALIST

ARBEIDSMØTE 2.desember kl. 16.00 på Sykehuset

Støtteforeninga for Harstad Sykehus har invitert Randi Børresen fra Kreftforeninga til arbeidsmøte vårt i anledning at hun er på besøk i egen organisasjon om kvelden. Derfor har vi satt møtet så tidlig som kl. 16.00 på Auditoriet på Sykehuset. Vi har også invitert diverse organisasjoner og politiske partier til å komme for å diskutere muligheten til å få en kreftspesialist til Harstad sykehus. Krefttilfellene i vår region er økende og det er liten grunn til å sentralisere oppfølgingsarbeidet, tvert om. Støtteforeninga har sendt ut følgende melding......

UNN - Underskudd eller underbudsjettert

Underskudd kan komme av to grunner. Det kan være merforbruk eller rett og slett at styret har budsjettert for lite ut fra behov. UNN-styret sine tiltak for å balansere 2014-budsjettet er å strupe spesialisthelsetjenesten enda mer. De tar ikke sjølkritikk på at de har budsjettert for lite til drift og for mye til innvestering. Støtteforeninga for Harstad Sykehus krever at UNN-ledelsen tar ansvar for dagens drift av spesialisthelsetjenesten, og vi støtter legene ved Harstad Sykehus sin protest til UNN-styret.Les mer...


ÅRSMØTET 2014

Referat fra Årsmøtet for Støtteforeninga for Harstad sykehus den 18.mars 2014 kl. 19.00 på Auditoriet Harstad sykehus.14 personer møtte på Årsmøtet til Støtteforeninga for Harstad Sykehus. Antall medlemmer i 2013 har gått litt ned, men styret har tatt tiltak og allerede nå i 2014 er vi flere medlemmer enn i fjor. Støtteforeninga er i år 10 år så beretninga ble også ei 10-års beretning. Selv om året 2013 har gått med et lite underskudd, så viser regnskapet at foreninga har god økonomi og trenger ikke å øke kontingenten. Årsmøtet vedtok to uttalelser. Den ene var krav om sommeråpen fødeavdeling og den andre var at vi ønsker å forsvare lokalsykehusene, vi trenger alle lokalsykehusene vi har. Årsmøtet gjenvalgte styret.

Etter årsmøtet holdt overlege Siri Malm en glimrende orientering om hjerteinfarkt og Harstad sykehus sin akuttberedskap. Hun kunne dokumentere at det er trykt å bli innlagt med akutt hjerteinfarkt ved Harstad Sykehus.

INNSPILL

Støtteforeninga for Harstad Sykehus har nyttet anledningen til å sende fiskeriminister Elisabeth Aspaker og helseminister Bent Høie brev. Vår henvendelse kan du lesetil fiskeriminister Elisabeth Aspaker og til helseminister Bent Høie .

Ambulansehelikopter NÅ

Hålogalandregionen må få på plass ambulansehelikopter. Vår region som er den tettest befolkede region i landsdelen, krever ambulansedekning med helikopter nå. Denne regionen fikk ikke traumesykehus, derfor er det helt nødvendig å få ambulansehelikopter på plass fortest mulig. Helse Nord må ta avgjørelsen på førstkommende styremøte. Hadsel-miljøet må ikke få trenere avgjørelsen med krav om ny utredning. Forslaget om Evenes er det naturlige valg hvor alle tre sykehusene i regionen bør samle seg om.

Les hva Støtteforeninga for Harstad sykehus mener om ambulansealternativene Skagen eller Evenes. .


Årsmøte 2013


Ble avholdt 19.mars 2013 på auditoriet Harstad Sykehus. Det ble gjenvalg på leder Håkon Brox og sammen med seg fikk han Gunnhill Andreassen, Hugo Ingebrigtsen, Rita Lindbøl og Frode Bygdnes. Årsmøtet gjorde følgende uttalelse:

IKKE BYGG NED SYKEHUSENE !

Det er vedtatt store innsparinger i UNN, bl.a. med sengereduksjoner. Å legge ned 37 sengeplasser er uforståelig vedtak i en situasjon hvor det til en hver tid ligger pasienter på korridorene i de fleste avdelingene. Det er et uakseptabelt vedtak i en situasjon hvor ventelistene øker og mange pasienter og pårørende opplever at nødvendige operasjoner blir utsatt pga kapasitetsproblemer. Vedtaket vil dessverre føre til en uforsvarlig tidlig utskrivelse av pasientene og vi får flere svingdørspasienter. UNN-styret har gjort et uansvarlig vedtak og trosset sterke advarsler fra fagpersoner på sykehusene. UNN-styret sin viktigste oppgave er å drive og yte befolkninga et godt, likeverdig og forsvarlig spesialisthelsetjeneste i nord. Vi krever et godt offentlig helsevesen for alle. UNN-styret har som strategi å spare på drift for å kunne investere i nybygg og prestisjebygg ved UNN-Tromsø. Konsekvensene av dette kan fort bli at landsdelen vil miste fagfolk fordi helsetilbudet i regionen bygges ned. Det er og en strategi som vil føre til unødvendig sentralisering og nedbygging av lokalsykehusene. Støtteforeninga for Harstad Sykehus vil ikke godta innsparinger for å bygge nytt i Tromsø. Det vil være å flytte aktivitet på sikt fra lokalsykehusene til Tromsø. UNN-styret sin hovedoppgave er å drive sykehus i dag slik at vi hele tiden og i hele regionen har et likeverdig helsetilbud som resten av landet.

Beretning 2012


Støtteforeninga for Harstad Sykehus har i året som er gått, hatt fokus på virkninger av Samhandlingsreformen. Ut fra medieoppslag i den senere tid, kan vi nok forvente kritikkverdige episoder særlig innen eldreomsorgen. Vi antar at eldreråd og andre interesseorganisasjoner vil ha fokus på primærhelsetjenestens oppgaver. Som støtteforening for lokalsykehuset vårt, vil vi ha fokus på eventuelle svingdørs- og for tidlig utskrevne pasienter og at vi fortsatt skal ha et velfungerende spesialisthelsetilbud i vår nærhet. Vi vil fortsette arbeidet med å få ambulansehelikopter til vår region, aller helst til Harstad. Og vi støtter kampen for å få mammografitjeneste også ved vårt sykehus. Videre er vi ganske sikker på at kampen for sommeråpen fødeavdeling har fått et heldig utfall. Og på sikt skal vi og klare å få lokal ledelse lagt til sykehuset vårt. Derimot er vi engstelige for de nye innsparingene styret i Helse UNN har vedtatt. 60 millioner innsparinger som legene på UNN Tromsø ikke godtar, kan fort bli enda nye innsparinger og sengereduksjon ved Harstad Sykehus. For at vi skal kunne klare å sloss mot reduksjoner og innsparinger, håper vi at du og dere vil fornye medlemskontingenten som er den eneste inntekta vi har for å drive denne kampen. Kontonr. 47300623812.

Mammografitilbudet

Støtteforeninga gratulerer Lisbeth van Bergen med innrømmelsen hun har fått fra UNN-ledelsen angående mammografitilbudet for kvinnene. Det er flott at Lisbeth får tilbudet, men UNN underslår at dette gjelder ikke bare ei dame. Det er dessverre noe mange kvinner i vårt område opplever. Det er for lang ventetid. Derfor er kravet om mammografitjeneste ved lokalsykehuset vårt fortsatt aktuelt. Støtteforeninga vedtok følgende uttalelse på sitt styremøte: Mammografi .



Eldreseminar

Det ble et vellykket seminar om Samhandlingsreformen og dens virkning på helsetilbudet til de eldre. Seminaret var den 22.januar 2013 på Harstad Sykehus.


Tross dårlig vær så var 6 eldreråd tilstede. Det var fra kommunene Lødingen, Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad og Tjeldsund som kom på seminaret. Sammen med et 20-talls tilhørere, fikk vi høre engasjerte innledninger ved Håkon Brox, Sigurd Sparr og Hanne Frøyshov. Her kom det frem gode faglige argumenter om hva geriatritilbudet bør inneholde. De fleste av eldrerådene meldte at de ikke hadde fått noen uromelding. En kunne og konstatere at det ikke er registrert noen øking av spesialisttjenester for eldre enda befolkningsutviklinga skulle tilsi det. Hva det betyr ble diskutert. Derfor ble det stilt spørsmål om det foregår egensensur av de eldre eller fra kommunene, eller fungerer Samhandlingsreformen etter intensjonene? Har samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten fungert? Støtteforeninga vil fortsette arbeidet med å evaluere Samhandlingsreformen.
Du kan se invitasjonen til eldrerådene .... INVITASJONSBREVET .

Vi krever åpen fødeavdeling om sommeren



Harstad Kommunestyre ønsker et godt og nært føde-og barseltilbud for våre innbyggere, og krever sommeråpen fødeavdeling ved UNN Harstad både i 2012 og i årene framover. Harstad kommunestyre er kjent med helsetilsynets forsvarlighetskrav, og er også opptatt av at UNN sikrer et faglig forsvarlig tilbud. Harstad kommunestyre oppfatter likevel at det er mulig å tilfredsstille helsetilsynets krav ved å benytte seg av de vikarbyråene som UNN har benyttet tidligere, og at dette og andre grep kunne og burde vært gjort i tidlig fase for å forhindre sommerstengt avdeling."

Denne uttalelsen ble enstemmig vedtatt i Harstad kommunestyre 24.mai.Forslaget kom fra Harstad Arbeiderparti og du kan lese forslaget med begrunnelse her. Troms AP har og gjort vedtat som du kan lese

Støtteforeninga for Harstad Sykehus har henvendt seg til Troms-benken på Stortinget for å få sommeråpen fødeavdeling ved sykehuset vårt. Det må komme et politisk press for at helseforetaket skal la være å gripe til den lettvinte løsninga å stenge fødeavdelinga i sommer. Det er nærmere 40 kvinner som har termin i juli måned. Fjerner en dette tilbudet, øker en sannsynligheten for at kvinner vil oppleve traumatiske veifødsler som kan få konsekvenser for barnet. Sør-fylke har dårlig helikopterdekning og lang reisetid til Bodø og Tromsø dersom det skulle oppstå komplikasjoner. Vi har eksempler på at sommeråpen fødeavdeling i Harstad har berga liv. Derfor er dette ei sak om så for helseministeren. Støtteforeninga har og gjort henvendelse til Fylkesråd for helse samt fylkespartiene. Fylkestinget har samarbeidsavtale med Helse Nord som bør brukes ved slike avgjørelser som dreier seg om helsetilbudet i Sør-Troms; som er en del av landsdelens tettest befolkede region med dårlig dekning av ambulansehelikopter. Støtteforeningens egne undersøkelser viser at det verken er økonomiske eller praktiske hindringer i å ha åpen fødeavdeling i Harstad i sommer. Nå står det bare på vilje, men om en drøyer dette stort lenger, vil de praktiske problemene bli reelle. Derfor må det handles raskt fra politisk hold nå.
Følg oss på Facebook og hiv deg inn i debatten om fødeavdelinga vår.


Møte med Helse Nord 15.mai 2012 i Bodø


Her sitter fra venstre; Frode Bygdnes, Gunnvald Lindset, Anita Fjellfoss, Fredrik Schreier, Lars Vorland, Ava-Karin Busch og Dagny Pettersen. Foto; Kristian Fanghol, kommunikasjonsdirektør HelseNord.
Aksjonsgruppene for lokalsykehusene på Helgeland, Lofoten, Stokmarknes, Narvik og Harstad møtte Helse Nord til samtale. Først fikk vi en orientering om positiv regnskapsutvikling og store investeringer i årene fremover. Riktignok var det store investeringsplaner for sykehusene i både Bodø og Tromsø, men en fikk inntrykk av at Helse Nord så lokalsykehusene og ville ruste opp og bevare forsvarlig drift ved dem alle.
For aksjonskomiteene var fødetilbudet sentralt, både på Helgeland, Lofoten og sommerstengt fødeavdeling i Harstad. Helse Nord med direktør Lars Vorland hevdet at Helse Nord ville opprettholde fødetilbudene tross innskjerpede veiledningskrav.
Angående sommerstengt fødeavdeling i Harstad, svarte de bare at det tilbudet UNN nå vil gi var forsvarlig. De ville ikke gå inn på om stenginga var verken nødvendig eller ønskelig. Vi antydet at dette kunne være en strategisk plan for å få opp fødselstallene i Tromsø og dermed tilsvarende ned i Hålogaland-området. Til det svarte de at fødeavdelingene i Narvik og Harstad, skal opprettholdes.
Fra Stokmarknes ble kravet om lokal ledelse tatt opp. Helse Nord viste forståelse for problemene klinikkmodellen skaper med mangel på samordning med primærhelsetjenesten, men påsto at modellen sikret mer lik kvalitet på spesialisttjenestene. De var ikke uvillig til å vurdere tiltak for å bedre ledelsene ved lokalsykehusene som har klinikkmodellen.
Harstad tok opp kravet om ambulansehelikopter i Hålogalandsregionen. Dette blir nå utredet og avgjørelse vil falle i møte nå i juni. Harstad ligger godt ann ved at det eksisterer en helikopterbase allerede på Stangnes.

Ny leder i Støtteforeninga for Harstad Sykehus



Håkon Brox

Årsmøtet til Støtteforeninga for Harstad Sykehus var særdeles fornøyd med at Håkon lot seg overtale til å bli ny leder etter at Jorunn Sande Karlsen på eget ønske nå gikk av etter 4 år som leder. Med seg i styret får han Gunnhill Andreassen, Hugo Ingebrigtsen, Frode Bygdnes, Rita Lindbøl, Per Lien og Ragnhild Olsen. Styret er dermed sammensatt av folk fra både Kvæfjord, Harstad, Skånland og Tjeldsund.

Årsmøte ble avholdt 21.mars 2012 kl. 19.00 i Auditoriet på Harstad Sykehus. Her kan du finne : Innkallinga med giro og Protkollen og Beretninga 2011
Årsmøtet vedtok to uttalelser Vi krever tilgjengelige spesialisthelsetjenester og Vi krever ambulansehelikopter til Harstad Sykehus.



Fremtidens helsetjenester - trygghet for alle

Høringsuttalelse
fra Støtteforeningen for Harstad Sykehus til nasjonal plan for helse og omsorg.


Lokalsykehus redder liv.


Les Mats Gilbert sin kronikk her




Støtt Are Saastad


Konto 0530.04.44190 Mottaker: Aker sykehus venner
les mer om bl.a. Fagforbundets hovedtillitsvalgt som tvangsflyttes fra Aker sykehus.






Les om fakkeltoget for Harstad Sykehus i november.


Diverse uttalelser om Traumesykehus



Årsmøtemelding


Støtteforeninga for Harstad sykehus avholdt årsmøte i mars 2010. Årsmøtet gjennvalgte Jorunn Sande Karlsen som leder. Sammen med henne sitter Gunnhill Andreassen, Hugo Ingebrigtsen, Frode Bygdnes, Per Lien og Synnøve Søndergaard. Årsberetningen og regnskap ble godkjent enstemmig. Støtteforeninga vil fortsette å arbeide mot nedskjæringer og nedbygging av lokalsykehuset vårt. Vi vil ha fokus på Harstad sykehus, men denne kampen er en nasjonal kamp så vi vil delta aktivt i arbeidet for Folkebevegelsen for lokalsykehusene. Vi vil og samarbeide med lag og foreninger, eldreråd og brukerutvalg for å styrke vårt lokalsykehus.





Bli medlem:
Betal kr. 100,- til 4730.06.23812,
Støtteforeninga for Harstad sykehus, Boks 831, 9488 HARSTAD.

Formål:

  1. Arbeide for å bevare og forbedre dagens sykehustilbud for befolkninga i nedslagsfeltet til Harstad Sykehus. Foruten å opprettholde basistjenestene ved lokalsykehuset, må en videreutvikle spesialistfunksjonene.

  2. Arbeide for enhet og samarbeid med alle sykehusene i regionen vår mot nedskjæringer og nedleggelser.

  3. Arbeide for at lokalbefolkningen vinner tilbake innflytelse over sykehusdriften, ved at styrene bl.a. settes sammen av folkevalgte representanter.

  4. Samarbeide med landsomfattende nettverk som ”Folkebevegelsen for lokalsykehusene”, og arbeide gjennom politiske kontakter til fylkesting og det norske Storting samt Helse Nord.

  5. Holde kontakten med styret i UNN og ledelsen ved sykehuset i Harstad for å påvirke at helsetilbudet ved sykehuset opprettholdes og videreutvikles.

  6. Holde kontakt med sykehusets ansatte og deres organisasjoner for å kunne bidra med tiltak for både pasienter, deres pårørende og de ansatte.

  7. Arbeide aktivt for å få med støttespillere til sykehuset i Harstad i alle kommuner som sokner til sykehuset, både enkeltpersoner, familier, organisasjoner, institusjoner og bedrifter, bl.a. via årskontingent.





Harstad sykehus sett fra St.Olavsgate.
Link til Harstad Sykehus sin nettside


Antall treff på sida: DSGF.no - Gratis teller


Kontakt
Uttalelser
Dokumenter
Vedtekter
Logo til støtteforeninga
Bentes blogg