VEDTEKTER STØTTEFORENINGA FOR SYKEHUSET I HARSTAD

 

§1:       Foreningens navn:

            Støtteforeninga for Harstad Sykehus.

En uavhengig og politisk nøytral støtteforening for Harstad Sykehus, stiftet 09.02.04 på sykehuset i Harstad.

 

§2:       Formål:

-         Arbeide for å bevare og forbedre dagens sykehustilbud for befolkninga i nedslagsfeltet til Harstad Sykehus. Foruten å opprettholde basistjenestene ved lokalsykehuset, må en videreutvikle spesialistfunksjonene.

-         Arbeide for enhet og samarbeid med alle lokalsykehusene mot nedskjæringer og nedleggelser.

-         Arbeide for at lokalbefolkningen vinner tilbake innflytelse over sykehusdriften, ved at styrene bl.a. settes sammen av folkevalgte representanter.

-         Samarbeide med landsomfattende nettverk som ”Folkebevegelsen for lokalsykehusene”, og arbeide gjennom politiske kontakter til fylkesting og det norske Storting samt Helse Nord.

-         Holde kontakten med styret i UNN og ansatte ved sykehuset i Harstad for å påvirke at helsetilbudet ved sykehuset opprettholdes og videreutvikles.

-         Holde kontakt med sykehusets ansatte og deres organisasjoner for å kunne bidra med tiltak for både pasienter, deres pårørende og de ansatte.

-         Arbeide aktivt for å få med støttespillere til sykehuset i Harstad i alle kommuner som sokner til sykehuset, både enkeltpersoner, familier, organisasjoner, institusjoner og bedrifter, bl.a. via årskontingent.

 

§3:       Medlemskap:

Medlemskap kan tegnes av privatpersoner, familier, bedrifter, lag, foreninger, organisasjoner, politiske partier, institusjoner, kommuner og næringsliv.

            Medlemskapet tegnes ved innbetaling av årskontingent som fastsettes av årsmøtet.

            Kontingenten betales forskuddsvis.

           

§4:       Styret:

Årsmøtet velger leder og 6 styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styrets medlemmer velges for to år, men av de som er valgt ved 1. valg, fratrer tre medlemmer etter ett år.

Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styrets medlemmer er møtt fram etter innkalling, og enten leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme.

Styret iverksetter årsmøtets vedtak og treffer de beslutninger som er nødvendige. Styret kan ikke anvende foreningens inntekter og midler til annet enn nødvendig drift, og for øvrig det som er utarbeidet i foreningens formål.

Leder og kasserer har prokura sammen.

Styret sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap som følger kalenderåret.

Det føres protokoll fra styremøtene, eventuelt med påfølgende pressemeldinger dersom noe bør presenteres.

Styret må avholde minst 4 styremøter årlig.

Dersom styret mener det er nødvendig, kan det nedsettes arbeidsgrupper der styret er representert.

 

 

§5:       Årsmøtet:

            Årsmøtet avholdes en gang hvert år innen utgangen av februar måned. Offentliggjøres ved bruk av avisene minst tre uker før møtet.

            Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret minst 14 dager før møtet.

            Årsmøtet kan ikke treffe beslutninger i andre saker enn de som er satt opp på dagsorden.

Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinære årsmøter, og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

Stemmerett har frammøtte med medlemskap og/eller medbrakte fullmakter. En innbetaling er en stemme.

Dagsorden:

-         Valg av møteleder, møtesekretær og to til å underskrive protokollen

-         Styrets beretning og regnskap.

-         Styrets forslag til budsjett, samt økonomiske disposisjoner for øvrig.

-         Valg av styre.

-         Godkjennelse av revisor.

-         Andre saker som er oppført på dagsorden.

Årsmøtet fastsetter kontingenten.

                       

§6:       Oppløsning:

            Vedtak om oppløsning eller overdragelse av formuen kan bare fattes av ordinært årsmøte med 2/3 flertall.

            Ved forslag om oppløsning skal det offentliggjøres i annonser i avisen minst 3 uker før årsmøtet.

            Eventuell formue skal brukes til pasientretta eller helsemessige tiltak ved Harstad Sykehus.

 

§7:       Foreningens besluttende organ:

            Årsmøtet.

            Styret.

 

 

Disse vedtektene ble enstemmig vedtatt på stiftelsesmøtet 9.februar 2004 i auditoriet til Støtteforeninga for Harstad Sykehus.

 

Støtteforeninga for Harstad Sykehus